FAQs Complain Problems

प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, सूचना, निर्देशिका तथा आदेश

ऐनहरु

१. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७

२.प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७

३. अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७

४‍ ऐन नं. २१ प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६

५‍. केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७

६. प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७

७‍. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७

८. प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६

९. प्रदेश लोक सेवा आयोग (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६

१०. प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७

११. प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७

१२.वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७

१३. विनियोजन ऐन, २०७७

१४. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६

नियमावली

१. प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६

कार्यविधि

१.  प्रदेश विकास कार्यक्रम (विशेष) कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

सूचना

१. भूल सुधार सम्बन्धी सूचना

२. नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना विलम्ब शुल्क छुट दिने सम्बन्धी सूचना

३. मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

४. बागमती प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयको लेटर प्याड र छाप सम्बन्धी सूचना

निर्देशिका

१.प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७

आदेश

१.प्रदेश सुशासन केन्द्र (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७