FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date: 09/25/2020 - 08:52
Post date: 09/22/2020 - 15:41
Documents:
PDF icon  कमलामाई नगरपालिकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि,२०७४.pdf, PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ दोश्रो परिमार्जन.pdf, PDF icon  कमलामाई नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्वन्धि कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon क.न.पा को करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सम्वन्धि  कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon कमलामाई नगरपालिकाको नगरसभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon कमलामाई नगरपालिका खानेपानी उपभोत्ता सिमिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon कमलामाई नगरपालिकाको एकिकूत सम्पतीकर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्था कार्यविधि, २०७६.pdf, PDF icon नगरपालिका स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon अपगता परिचय पत्र कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf, PDF icon उद्धार राहत तथा कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय जलवायु तथा अनकुलन कार्ययोजना २०७५.pdf, PDF icon आन्तरिक आय स‌कलन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon ऐलानी जग्गाको विवरण सकलन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon नदीजन्य वालुवा प्रशोधन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon सहकारी सस्था सवेक्षाक्षण कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon टोल विकास सस्था संचालन कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon सम्पति कर व्वस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon सम्पती कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon लैङ्गिक हिसा मुत्त निति तथा कार्ययोजना २०७६.pdf, PDF icon निशुल्क स्वास्थ्य विमा सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon स्थानिय प्रोत्साहन कर्मचारी भत्ता कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon नगर खेलकुद समिति गठन तथा कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon तालिम गोष्ठी कार्यशाला अध्धयन भ्रमणा तथा वैठक भत्ता खर्च सम्बन्धी निर्देशिका २०७७.pdf, PDF icon वातावरणीय अध्ययन तथा संक्षिप्त वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon पशु स्वास्थ्य तथा बाझोपन निवारण शिविर संचालन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon घाँस नर्सरी संचालन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon घाँसबाली श्रोत केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon कोरेली पाडी बाछी हुर्काउने कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon गाई भैसीलाई सुत्केरी खाद्यान्न सहयोग कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon कृषि तथा पशु विकास फार्म दर्ता कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon कमलामाई नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf, PDF icon कृषि विकास कार्यत्रम सचालन कार्यविधी २०७६.pdf, PDF icon युवा स्वरोजगार स‌चानल कार्यवििध २०७६.pdf, PDF icon लिलाम सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि.pdf, PDF icon आन्तरिक लेखापरीक्षणको निर्देशिका.pdf, PDF icon सार्वजिनक खरिद नियमावली २०७८.pdf, PDF icon घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages