FAQs Complain Problems

सिफारिस तथा सेवाहरू

कमलामाई नगरपालिकाबाट निम्न लिखित सेवा तथा सिफारिसहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।

१. नागरिकता सिफारिश

२. भारत जाने सिफारिश

३. अन्य मुलुक

४. नाम संशोधन सिफारिस

५. विधुत जडान सिफारिस

६. उधोग दर्ता सिफारिस

७. वसोवास प्रमाणित

८. जन्ममिति प्रमाणित सिफारिश

९. घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र

१०. नक्शापास नामसारी सिफारिश

११. विधुत नामसारी/ धारा नामसारी सिफारिश

१२. पक्की घर निर्माणको लागि काठपात ल्याउने सिफारिस

१३.कच्ची घर बनाउनको लागि काठपात ल्याउने सिफारिस

१४. अंग्रेजी सिफारिस

१५.छुट जग्गा नामसारि सिफारिस

१६. संस्था दर्ता सिफारिस

१७. धारा जडान सिफारिस

१८. दलित जनजाती सिफारिस

१९. चारित्रिक सिफारिस

२०. जग्गाधनि दर्ता सिफारिस

२१. सिद्धेश्वर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई धारा जडानको सिफारिस 

२२. निजी वोर्डिङ,स्कुल स्थापना र स्तरवृद्धि सिफारिस

२३. घरबाटो प्रमाणित, जग्गा नामसारी र चौहद्धि प्रमाणित सिफारिस

२४. अन्य सिफारिस