FAQs Complain Problems

समाचार

कमलामाई नगरपालिका नगरकार्यपालिकाकाे तथा वडागत कार्यक्रमहरू र याेजनाहरूकाे विवरण

१ कमलामाइ नगरपालिका कार्यालयको आर्थिक बर्ष २०७६.७७ को सशर्त स‌ंघ अनुदानका कार्यक्रम तथा योजनाको विवरण

२ कमलामाइ नगरपालिका कार्यालयको आर्थिक बर्ष २०७६.७७ को सशर्त प्रदेश अनुदानका कार्यक्रम तथा योजनाको विवरण

३ कमलामाई नगरपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत आर्थिक बर्ष २०७६.७७ को लागि विनियोजित चालू तथा पूजिगत कार्यक्रम तथा योजना

४ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं १ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

५ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं २ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

६ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं ३ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

७ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं ४ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

८ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं ५ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

९ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं ६ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

१० कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं ७ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

११ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं ८ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

१२ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं ९ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

१३ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं १ ०को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

१४ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं ११ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

१५ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं १२ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

१६ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं १३ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण

१७ कमलामाइ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६.७७ को लागि वडा नं १४ को कार्यक्रम तथा योजना विवरण